ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)


Даний Публічний договір укладається між Виконавцем, в особі ФОП Панькова Ганна Юріївна та Користувачем (особою , яка прийняла положення цього публічного договору) для отримання послуг, що визначені цим публічним Договором (Оферти) та додатками до нього.

Дана публічна Оферта адресована всім платникам єдиного податку, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Ця оферта ґрунтується на основі Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України та іншого чинного законодавства України. Положення Оферти, що суперечать чинному законодавству України визнаються не дійсними.


 1. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

  1. 1.1. Публічний договір (Оферта) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до сервісу beclear.in.ua для отримання послуг у сфері інформаційних технологій на умовах, що викладені у даному Договорі.
  2. 1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Користувача на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.
  3. 1.3. Виконавець – фізична особа-підприємець Панькова Ганна Юріївна, яка є власником сервісу (сайту, Ресурсу) beclear.in.ua та надає послуги визначені даною Офертою та її додатками.
  4. 1.4. Програма – комп’ютерна програма «Werehouse CRM» (як в цілому, так і її компоненти), що є представленою в об'єктивній формі сукупністю даних і команд, в тому числі вихідного тексту, бази даних, аудіовізуальних творів, включених Виконавцем до складу зазначеної програми, а також будь-яка документація щодо її використання.
  5. 1.5. Використання Програми - використання функціональних можливостей і / або запуск в порядку, визначеному для користувача технічною документацією та цим Договором.
  6. 1.6. Авторизований користувач - користувач, зареєстрований Користувачем авторизуватися в ній як мінімум один раз.
  7. 1.7. Аккаунт - інформаційний ресурс, який є сукупністю даних однієї копії Програми з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого групуються об'єкти програми для їх спільного відображення і використання.
  8. 1.8. Технічна підтримка - заходи, здійснювані Виконавцем у встановлених ним межах і обсягах для забезпечення функціонування Програми, включаючи інформаційно- консультаційну підтримку Користувача з питань використання Програми.
  9. 1.9. Договір - документ, на підставі якого Виконавець (або інша особа, що має відповідні права) надав Користувачу Програму для її використання на умовах цього Договору.
  10. 1.10. Реєстрація - дія Користувача, спрямоване на створення Акаунта, здійснюване в порядку і для цілей, передбачених ліцензією відповідного типу.
  11. 1.11. Рахунок - запис в системі Виконавця (пара логін / пароль або спеціальний api-ключ), що зберігає дані, що дозволяють ідентифікувати та авторизувати Користувача і авторизованого користувача.
  12. 1.12. Тип ліцензії - тарифний план, який обирається Користувачем.

   1. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

    1. 2.1. Виконавець надає Користувачу право використання (просте не виключне право) Програми в рамках її функціональних можливостей шляхом відтворення програми (підключення до Програми через мережу Інтернет), виключно для самостійного використання Користувачем без права субліцензування третім особам.
    2. 2.2. Цей Договір укладається до або безпосередньо в момент початку використання Програми та діє протягом усього терміну використання Користувачем, за умови належного дотримання Користувачем умов цього Договору.
    3. 2.3. Виконавець надає Користувачу право використання Програми без обмеження по території в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.
    4. 2.4. Виконавець надає, а Користувач приймає Програму в тому стані, в якому вона знаходиться на момент укладення цього договору, з усіма існуючими функціональними можливостями.
    5. 2.5. Виконавець не несе відповідальності за відсутні функціональні можливості, які можуть бути виявлені Користувачем після укладення цього договору.
    6. 2.6 При появі нових функцій в системі, крім функцій, розроблених за домовленістю з Користувачем, Виконавець на свій розсуд має право вимагати додаткову оплату за їх використання.

   2. 3. АВТОРСЬКІ ПРАВА І ТОВАРНІ ЗНАКИ

   3. 3.1. Програма є результатом інтелектуальної діяльності, яка регулюється і захищена чинним законодавством України про інтелектуальну власність і нормами міжнародного права.
   4. 3.2. Алгоритми роботи Програми та її вихідні коди (в тому числі їх частини) є комерційною таємницею Виконавця. Будь-яке їх використання або використання Програми в порушення умов цього Договору розглядається як порушення прав Виконавця і є достатньою підставою для позбавлення Користувача наданих за цим Договором прав.
   5. 3.3. Відповідальність за порушення авторських прав настає відповідно до чинного законодавства України.
   6. 3.4. Даним Договором Користувачу не надаються ніякі права на використання товарних знаків та Знаків Обслуговування Виконавця та / або його партнерів.
   7. 3.5. Користувач не може ні за яких умов видаляти або робити малопомітними інформацію і відомості про авторські права, права на товарні знаки або патенти, зазначені в Програмі.
   8. 3.6. Якщо до Користувача будуть пред'явлені з боку третіх осіб будь-які вимоги, претензії, що випливають з порушення їх виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності внаслідок передачі Виконавцем невиключних прав на Програму, Виконавець зобов'язується прийняти на себе ці претензії і за свій рахунок і на свій ризик негайно вжити заходів до врегулювання заявлених вимог і претензій.

   9. 4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ І ОБМЕЖЕННЯ

    1. 4.1. Користувачу надається право Реєстрації в межах цього Договору. Вартість доступу до програми для одного користувача визначається одним із Тарифних планів, який можливо розширити за рахунок вбудованих модулів.
    2. 4.2. Реєстрація, здійснюється Користувачем самостійно шляхом створення і вказівки свого облікового запису.
    3. 4.3. На момент укладення договору Користувачу відомі функціональні можливості Програми і він несе ризик їх відповідності його бажанням і потребам.
    4. 4.4. Користувач має право в рамках цієї Ліцензії і відповідно до обраного типу Ліцензії розміщувати в Акаунті належні йому дані, якщо це не порушує цей Договір і Законодавство України.
    5. 4.5. Користувач має право змінювати, додавати або видаляти файли Програми тільки у випадках, передбачених законодавством України про авторське право.
    6. 4.6 Виконавець залишає за собою право перегляду вартості тарифів на послуги, за виключенням вже оплаченого тарифу.
    7. 4.7 Сторони дійшли згоди, що здійснена оплата згідно обраного Тарифного плану не повертається так, як послуга вважається наданою в повному обсязі.

   10. 5. ТАРИФНИЙ ПЛАН

    1. 5.1. Користувач має право безоплатно отримати демо-доступ до використання Програми терміном на 14 календарних дні.
    2. 5.2. Користувач має право змінити Тарифний план протягом всього терміну її дії, при цьому термін дії ліцензії, що купується буде збільшений на термін оплаченої, але невитраченої поточної ліцензії з урахуванням тарифної вартості нової ліцензії.
    3. 5.3. Початок терміну дії тарифного плану - день створення облікового запису та / або Акаунта (день Реєстрації).
    4. 5.4. У разі закінчення терміну дії відповідного тарифного плану подальше використання Програми Користувачем можливе лише після здійснення оплати обраного тарифного плану.
    5. 5.5 Модули?
    6. 5.6 Тарифні плани опубліковані в мережі інтернет за наступною адресою: https://beclear.in.ua (Додаток №1 до цього Договору), який є невід'ємною частиною цього Договору.

   11. 6. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

    1. 6.1. Реєстрація.

     1. 6.1.1. Для того щоб скористатися Програмою Користувачу необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створений унікальний Обліковий запис і Акаунт. Для додавання авторизованих користувачів Користувачу необхідно самостійно засобами Програми створити їм облікові записи і дати доступ до Акаунту. Кількість авторизованих користувачів в рамках одного Акаунту визначається виходячи з обраної ліцензії.
     2. 6.1.2. Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну і повну інформацію про себе і авторизованих користувачів з питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.
      1. 6.2. Логін і пароль для доступу до облікового запису Користувача або Авторизованого користувача.

       1. 6.2.1. Виконавець має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).
       2. 6.2.2. Користувач або Авторизований користувач самостійно несуть відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування), обраного ним пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії / бездіяльність (а також їх наслідки) в рамках або з використанням Програми під своїм Обліковим записом, включаючи випадки добровільної передачі або недотримання конфіденційності даних для доступу до його облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за угодами або договорами). При цьому всі дії в рамках або з використанням Програми під обліковим записом Користувача вважаються зробленими ним самим, за винятком випадків, що мають місце після отримання Виконавцем від Користувача спрямованого в порядку, передбаченому цим Договором, повідомлення про несанкціоноване використання Програми під обліковим записом Користувача або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля.
       3. 6.2.3. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Виконавця про будь-який випадок несанкціонованого доступу до Програми з використанням його облікового запису та / або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. З метою безпеки, Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з Програмою. Виконавець не відповідає за можливу втрату даних, а також інші наслідки будь- якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем положень цієї частини Договору.
        1. 6.3. Видалення облікового запису.

         1. 6.3.1. Виконавець має право заблокувати і видалити Облікову запис Користувача, включаючи весь контент без пояснення причин, у разі порушення умов Договору, вчинення дій, які здатні завдати шкоди системі або репутації Виконавця (Розділ 7. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ). З цього моменту відновлення облікового запису, будь-якої інформації, що відноситься до неї, а так само доступів до Програми з використанням даного облікового запису - неможливі.

         2. 7. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

          1. 7.1. Користувач та / або Авторизовані користувачі не мають права вчиняти дії, які можуть спричинити:

           1. 7.1.1. Порушення функціонування обладнання та мережі Виконавця;
           2. 7.1.2. Порушення роботи Програми або обмеження можливостей інших користувачів у використанні Програми;
           3. 7.1.3. Несанкціонований доступ до Програми, а також інформаційно-обчислювальних і мережевих ресурсів Виконавця;
           4. 7.1.4. Заподіяння або загрозу заподіяння шкоди третім особам, в тому числі шляхом розміщення інформації і посилань на ресурси мережі, вміст яких суперечить чинному законодавству України.
            1. 7.2. Користувачу не надається можливість і право модифікації Програми.
            2. 7.3. Користувач самостійно забезпечує наявність обладнання, для використання Програми та доступу до мережі Інтернет.
            3. 7.4. Користувач гарантує, що він має всі необхідні права на всі дані, комп'ютерні програми або сервіси, які використовуються ним у зв'язку з використанням Програми, і що такі дії не порушують прав третіх осіб.
            4. 7.5. Користувач не має права використовувати Програму іншими способами, крім зазначених у цьому Договорі, а також копіювати, продавати і перепродавати її або доступ до неї, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Виконавця.

           5. 8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

            1. 8.1. Виконавець здійснює Технічну підтримку Користувач, в тому числі з питань, пов'язаних з функціональністю Програми, особливостями експлуатації на стандартних конфігураціях підтримуваних операційних, поштових та інших систем в порядку і на умовах, зазначених у технічній документації до неї.
            2. 8.2. Для здійснення Технічної підтримки Виконавець має право вимагати від Користувача надання інформації, що стосується даних облікового запису, технічних характеристик обладнання та іншу необхідну для надання Технічної підтримки інформацію.

           6. 9. ОБМЕЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

            1. 9.1. Виконавець не ініціює і не контролює розміщення Користувачем будь-якої інформації в процесі використання Програми, не впливає на її зміст і цілісність, а також в момент розміщення зазначеної інформації не знає і не може знати - чи порушує вона охоронювані законом права та інтереси третіх осіб, міжнародні договори і чинне законодавство України.
            2. 9.2. Якщо при використанні Програми будуть виявлені помилки, Виконавець вживе заходів для їх виправлення в розумні терміни.
            3. 9.3. За порушення умов цього Договору Користувачем настає відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

           7. 10. УМОВА ОБРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

            1. 10.1. Приймаючи умови цього Договору, Користувач відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», діючи вільно і в своїх інтересах, висловлює згоду на: надання своїх персональних даних, що включають Прізвище, Ім'я, По батькові, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дату народження, місто, організацію, посаду для їх обробки Виконавцем.
            2. 10.2. Виконавець зобов'язується вживати всіх необхідних заходів для захисту зазначених вище персональних даних від незаконного втручання або розкриття.
            3. 10.3. Дана згода діє протягом усього терміну дії Договору і використання Користувачем Програми. Користувач розуміє і погоджується з тим, що в разі відкликання даної згоди він позбавляється можливості використовувати частину або всі сервіси Програми.

           8. 11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

            1. 11.1. Метою цього розділу Договору є захист інформації, яку Сторони надають (розкривають) один одному під час співпраці за цим Договором.
            2. 11.2. Сторони погоджуються вважати весь обсяг інформації, що надається один одному в рамках цього Договору або, в зв'язку з зазначеною в ньому метою, партнерами / клієнтами Сторін, так само як інформація про даний Договір та зроблених пропозиціях, Конфіденційною інформацією (а в межах, що допускаються чинним законодавством, - комерційною таємницею), якщо з положень Договору та додатків до нього прямо не визначено інше.
            3. 11.3. Всю конфіденційну інформацію отриману від Користувача в рамках цього договору Виконавець зобов'язується використовувати тільки в інтересах Користувача і тільки за його письмовою згодою.
            4. 11.4. Сторона, зобов'язується обмежити перелік осіб, які мають доступ до Конфіденційної інформації, виключно своїми співробітниками, або співробітниками своїх контрагентів, які безпосередньо беруть участь у виконанні Договору, з якими у Отримуючої сторони є аналогічна угода про конфіденційність.
            5. 11.5. Зобов'язання, викладені в цьому розділі Договору, не поширюються на такі відомості:

             1. 11.5.1. Відомості, які є, або стають загальновідомими не з вини Сторони, що отримала дані відомості від іншої Сторони Договору, що повинно бути підтверджено відповідними доказами;
             2. 11.5.2. Відомості, розкриття яких необхідно відповідно до вимог законодавства або органів, що мають відповідні повноваження. Дані відомості можуть бути надані тільки на адресу органів, що мають відповідні повноваження, в порядку, передбаченому чинним законодавством.
            6. 11.6. Не є розголошенням надання конфіденційної інформації третім особам при наявності письмової згоди Сторони, що надала конфіденційну інформацію, на її розкриття.

           9. 12. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

            1. 12.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення її в мережі Інтернет і діє до моменту відкликання цієї Оферти Виконавцем. Умови цього Договору набувають чинності для Користувача з моменту реєстрації його як Користувача на Сторінці реєстрації, що свідчить про приєднання до цього Договору (акцепт оферти).
            2. 12.2. З усіх питань, не врегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
            3. 12.3. Умови цього Договору можуть змінюватися тільки за письмовою згодою Сторін.
            4. 12.4. Сторони мають право в разі порушення умов цього Договору щодо використання Програми, в односторонньому порядку розірвати цей Договір.
            5. 12.5. При розірванні цього Договору будь-якою стороною і з будь-яких підстав Користувач і Авторизовані користувачі зобов'язані припинити використання Програми повністю.
            6. 12.6. У випадку визнання в судовому порядку будь-яких положень цього Договору недійсними, Договір продовжує діяти в іншій частині.
            7. 12.7. При розірванні цього Договору будь-якою стороною із будь-яких підстав здійснена оплата згідно обраного Тарифного плану не повертається так, як послуга вважається наданою в повному обсязі.

           10. 13. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

            1. 13.1. Користувачу забороняється використання Програми для здійснення масових розсилок електронних повідомлень комерційного, рекламного та іншого характеру, не погоджених одержувачем інформації електронною поштою або в групи телеконференцій ( "спам"). Не розглядається як "спам" розсилка інформації з відома одержувача, при можливості відмови від підписки.
            2. 13.2. Використання Програми має здійснюватися Користувачем тільки для законних цілей і законними способами з урахуванням чинного законодавства України.
            3. 13.3. За зміст даних Акаунта (копії Програми), що створюється і підтримується Користувачем, несе відповідальність безпосередньо сам Користувач. Виконавець не здійснює попереднього контролю за змістом розміщуваної та / або розповсюджуваної Користувачем інформації, однак, коли розміщення і розповсюдження такої інформації суперечить законодавству, Виконавець має право заблокувати або видалити відповідний Акаунт і дані без попередження.
            4. 13.4. Виконавець не надає Користувачу послуги зв'язку, не організує для нього можливість доступу до інформаційних систем інформаційно-телекомунікаційних мереж, в тому числі до мережі Інтернет, і не здійснює діяльність з прийому, обробки, зберігання, передачі, доставки повідомлень електрозв'язку.
            5. 13.5. При підключенні до прийому платежів через сервіс WayForPay, переконайтеся, що Ваш сайт відповідає наступним вимогам:

             1. 13.5.1. Контактна інформація: на сайті інтернет-магазину повинно бути зазначено:

              • - повне фірмове найменування,
              • - ІПН,
              • - юридична та фактична адреси,
              • - телефон та адресу електронної пошти організації, що здійснює продаж товарів і послуг.
               • 13.5.2. Правила повернення грошових коштів (Refund policy): на сайті інтернет-магазину повинні бути відображені умови і порядок відшкодування і повернення грошових коштів і скасування транзакції. У разі, якщо такі процедури інтернет-магазином не передбачені, він зобов'язаний інформувати покупців про це на своїх сторінках.
               • 13.5.3. Правила та умови (Terms and conditions): на сайті інтернет-магазину повинні бути відображені умови, порядок і терміни надання послуги / товару, перелік міст і країн, в які доставляється товар, а також перелік можливих способів оплати, і служб доставки, за допомогою яких буде здійснюватися доставка.

           11. 14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

            Фізична особа-підприємець Панькова Ганна Юріївна

            Юридична адреса: 16600, Україна, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Генерала Корчагіна,

            буд. 1, кв. 2.

            Банківські реквізити: р/р UA ______________ в АТ КБ "Приватбанк"

            Ідентифікаційний код: 2882118787

Вы подписаны!
Мы делимся только полезной и нужной Вам информацией, спасибо, что Вы нами!
Вы уже подписаны на Наши новости! Спасибо, что Вы нами!
Ваш адрес не может быть подписан на новости! Используйте почтовый ящик современных почтовых систем.